การบริการหลังการขาย

       บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ Neopost Group ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในทวีปยุโรป และเป็นผู้นำอันดับสองของโลกในด้านระบบการจัดส่งจดหมายและงานเอกสารครบวงจร ( Mailing Solution) ซึ่งมี Direct Presence ใน 29 ประเทศ และตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

       บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์)  เป็นผู้นำในด้าน (Mailing & After Printing and finishing solutions) พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี และนำเข้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  ประหยัดเวลา มีความถูกต้อง เที่ยงตรงแม่นยำ ลดความผิดพลาดจากการทำงาน และเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร พร้อมทั้งการบริการหลังการขายในระดับมาตรฐานสากลที่สร้างความพึงพอใจจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก

การรับประกันคุณภาพของสินค้า

รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งรวมถึงอะไหล่ พร้อมการบำรุงรักษาเครื่อง ในกรณีที่เกิดจากการใช้งานปกต (ไม่รวมกรณีอุปกรณ์ ชุดตกแต่ง ชำรุดแตกหัก ที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท และวัสดุสิ้นเปลือง

การบริการหลังจากหมดระยะรับประกัน

  • สัญญาบริการรายปีแบบรวมอะไหล่
  • สัญญาบริการรายปีแบบไม่รวมอะไหล่
  • เรียกเป็นรายครั้ง

 

การติดตั้ง สาธิต และอบรมการใช้งาน

บริษัทจะจัดอบรมการใช้งานให้กับพนักงานของท่าน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องอย่างถูกวิธี ฟังชั่นต่างๆ และเทคโนโลยี ของเครื่อง เพื่อให้องค์กรของท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครื่อง

ขอบเขตการให้บริการ โดยมีขอบเขตการให้บริการดังต่อไปนี้

  • ผู้ขายจะให้บริการในเวลาตามปกติของผู้ซื้อ และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องเป็นราย12 เดือน ทุกๆ 3 เดือน / ครั้ง เป็นจำนวน 4 ครั้ง
  • ในกรณีที่เครื่องขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมงทำการในกรณีที่ ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทกำหนด)
  • ผู้ขายจะให้บริการเฉพาะในเวลาทำการของบริษัท จันทร์ ­– ศุกร์ เวลา (8.00 – 12.00)  (13.00 – 17.00) น.
  • ผู้ขายจะให้บริการดังกล่าวข้างต้นโดยไม่คิดค่าอะไหล่และค่าแรงใดๆ เพิ่มเติมจากราคาที่ตกลงในสัญญา และผู้ซื้อจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย หรือขนย้ายเครื่อง และค่าเดินทางกับค่าที่พักตามจริง สาหรับเครื่องที่ติดตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพ ฯ และเขตอำเภอที่ตั้งศูนย์บริการ
  • ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องเสียหายขึ้นกับเครื่อง นอกเหนือจากการบริการประจำแล้ว ผู้ขายจะจัดช่างที่ชำนาญไป ทำการ แก้ไขให้ทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และทุกครั้งที่ผู้รับจ้างเข้าทำการให้บริการ ผู้ขายจะให้คำปรึกษา และคำแนะนำใน การใช้งานที่ถูกต้อง ตลอดจนการดูแลรักษาเพื่อป้องกันเหตุเสียหายอันไม่ควรให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ
  • ในระยะเวลาที่ให้ผู้ขายบำรุงรักษาเครื่อง ดังกล่าว ผู้ซื้อสัญญาจะไม่ให้ผู้อื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ปรับแต่งหรือซ่อมแซมเครื่อง เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นหากเครื่องเกิดขัดข้องเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบ และหมดหน้าที่ในการปรับแต่งซ่อมแซมเครื่องดังกล่าว และผู้ขายสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าบริการเพิ่มเติมหากผู้ซื้อจะแจ้งให้ไปตรวจ ปรับแต่ง ซ่อมแซม เครื่องดังกล่าวอีก
  • ศูนย์บริการ Call Service Center 02-643-8725-7